Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą poszukuje pracownika socjalnego na czas nieobecności w pracy pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Kandydat musi posiadać wykształcenie zgodne z kwalifikacjami wskazanymi:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)  art.116 ust.1  i  ust.1a, art.156 oraz

- ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320) art.5.

Zakres czynności:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i kontraktów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 7. Współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie podopiecznego.
 8. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 9. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 • Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.

11 Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

12 Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.

13 Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MGOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.

14 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.

15 Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

16 Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.

17 Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Warunki pracy:

 1. 1. w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba – umowa na czas nieobecności w pracy pracownika socjalnego, który jest zatrudniony w MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą.
 2. 2. wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. 3. miejsce świadczenia pracy: teren gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy.

 Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być podpisane przez kandydata własnoręcznie.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą u Kierownika MGOPS (pokój nr 8).

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: sierpień 2018 r.,

Kontakt:  Marzena Niekraś Kierownik MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą, nr tel. 54 253 05 06.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

                                                                                      Kierownik Miejsko-Gminnego

                                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           w Dobrzyniu nad Wisłą

                                                                                                 Marzena Niekraś