Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1875, 2232 oraz z 2018 r. poz.130), zwołuję pięćdziesiątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad

1.Otwarcie L sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej.
4.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej
5.Odpowiedzi na wnioski złożone na XLIX Sesji Rady Miejskiej
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
8.Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą,
9.Przedstawienie rekomendacji powstałych na bazie danych, zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
d) zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą w przedszkola,
e) obwodów głosowania,
f) zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stróżewo w celu wyborów sołtysa,
g) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą.
11.Interpretacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej