Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


   Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1875, 2232 oraz z 2018 r. poz.130), zwołuję czterdziestą dziewiątą  w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjecie protokołu z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
  b) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  f) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach  mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku,
  h) wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy wsi „Mokre” i włączenie tej miejscowości do wsi Glewo,
  i) okręgów wyborczych.
 8. Interpretacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.