Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

ZARZĄDZENIE NR OiSO.0050.8.2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 1 lutego 2018 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian do Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1914) zarządzam, co następuje:

 • 1.1. Przeprowadzić na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022.
 1. Określa się, że:
 1. przedmiotem konsultacji są zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022, będące rezultatem otrzymanej oceny prowadzonej przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego, zawarte w dokumencie pod taką nazwą, dostępnym na stronie www.dobrzyn.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1;
 2. celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag mieszkańców na temat wprowadzonych zmian, o których mowa w pkt 1;
 3. konsultacje rozpoczną się w dniu 9 lutego 2018 r., a zakończą się w dniu 16 lutego 2018 r.;
 4. konsultacje mają zasięg ogólno- gminny;
 5. konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety skierowanej do mieszkańców, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;
 6. osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Krzysztof Głowacki – kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 7. uwagi do wprowadzonych zmian, o którym mowa w §1, można przekazywać w terminie jego publikacji:
 1. a) wysyłając wypełnioną ankietę drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie maila „Konsultacje” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. b) przekazując do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania (7:30 – 15:30),
 3. c) wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą (decyduje data stempla pocztowego).
 • 2. O konsultacjach, o których mowa w § 1, zawiadomić mieszkańców w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
 • 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Ankieta konsultacyjna-pobierz:

Obwieszczenie-pobierz: