Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą trzecią w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI i XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2017 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031,
  c) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 29/4 położnej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą,
  d) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1215 położnej w Dobrzyniu nad Wisłą,
  e) Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022,
  f) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej.