Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję dwudziestą pierwszą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy.
 8. Debata nad raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2019.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z rok 2019;
  4) dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038;
  5) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.