Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję osiemnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038;
  c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą;
  d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  f) zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne środki i informacje.
 10. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.