Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję szesnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XVI sesja Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie qorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043;
  c) określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020;
  e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
 10. Przedstawienie i głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok.
 13. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
 14. Przedstawienie i głosowanie autopoprawek do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
 16. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.