Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję piętnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok szkolny 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.uchwalenia ,,Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020- 2024;
  b stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;
  c.zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  d.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019 – 2043;
  e.obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na 2020 rok;
  f.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  g.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
  h.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.