Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), zwołuję dziesiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 9. Debata nad raportem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2018.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3)zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2018;
  4)dyskusja nad sprawozdaniem.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

Link do transmisji sesji na żywo