Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ), zwołuję ósmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu VI i VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieści i gminie.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043;
 • ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych;
 • zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • oddania w najem lokalu użytkowego;
 • przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła” za lata 2017-2018;
 • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

Link do sesji: https://youtu.be/6YOXmKvmFA0