Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz 1432), zwołuję czwartą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
 • wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
 • wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

Link do transmisji sesji na żywo