Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki opłaty oraz zwolnienia:

Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016. Poz.1827)         

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
 1. sporządzenie aktu małżeństwa
84 zł
 1. sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu
 1. przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 1. zaświadczenie o przyjętych sakramentach
 1. zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
 1. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa
 1. inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego
11 zł
 1. decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
37 zł
 1. zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
38 zł
 1. zaświadczenie o stanie cywilnym
38 zł
 1. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
24 zł
 1. zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
24 zł
50 zł
39 zł
39 zł
dokonanego na wniosek 39 zł
39 zł
22 zł33zł
 1. zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (art.4Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
                                                                     
39 zł
Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach: -       alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, -       ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych -               świadczeń socjalnych -       powszechnego obowiązku obrony -       zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę -       nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia                 nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji-     nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2014, poz.1628)

Opłaty dokonuje się na konto: 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003