Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 belka informacyjna fundusze 1mała

Tytuł projektu:

Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą

W ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” zaplanowano do realizacji 2 zadania:

  1. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków. W ramach zadania planuje się m.in. wybudowanie budynku technicznego oczyszczalni, zadaszonego placu z kontenerami, budowę reaktora biologicznego, budowę osadników, punktu zlewnego wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną (ogrodzenie).
  2. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą w części dotyczącej budowy Stacji Uzdatniania Wody. W ramach zadania planuje się m.in. budowę nowego budynku stacji, nowego odstojnika wód popłucznych, budowę fundamentów pod 2 zbiorniki retencyjne wraz z montażem zbiorników o pojemności 100 m3, modernizację studni głębinowej, budowę kanalizacji sanitarnej i wód popłucznych, sieci wodociągowej na terenie działki, kolektora tłocznego wód nadosadowych, fundamentu pod agregat prądotwórczy, budowy neutralizatora.

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz poprawę jakości wody zdatnej do spożycia przez mieszkańców.

Planowane efekty:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 2708 RLM

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2219 os.

- Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 1 160m³/dobę

- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.

- Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.

- Liczba instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych – 7 szt.

- Liczba urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej – 487 szt.,

Wartość projektu:

9 112 307,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 739 366,48 zł