Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Osoba kontaktowa: Adrianna Rozwora

Telefon kontaktowy: 54 253-05-59

Procedura i wymagane dokumenty

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w celu zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, może wybrać jeden z następujących trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany oraz przedsiębiorców figurujących w CEIDG);

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i przedłożyć osobiście w wybranym urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę;

• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i przedłożyć osobiście w wybranym urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę;

• pobrać wniosek w formie papierowej, wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie gminy (organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyła do CEIDG);

• przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy (wniosek składany w tym trybie powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność została potwierdzona notarialnie).

Termin rozpatrzenia wniosku

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek nie jest poprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Środki odwoławcze

Od czynności związanych z przyjęciem przez organ gminy wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego oraz przesłaniem do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
– wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
– zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Formularze wniosku CEIDG-1, załączników do wniosku oraz instrukcje dostępne na stronie CEIDG (ceidg.gov.pl).

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są wolne od opłat.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców: biznes.gov.pl